Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα «ArgoKayak.gr» ζητούνται από τον πελάτη το πλήρες ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός του σταθερού του τηλεφώνου (ή όποιου άλλου τηλεφώνου επιθυμεί), και η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία μας, τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας του πελάτη, και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994)  ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006/ΕΚ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, πατήστε εδώ.

Β. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως που διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση, και την προστασία των καταναλωτών (π.χ. Ν. 2251/1994). 

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης σύμβασης πώλησης μέσω του e-shop έχουν όλοι όσοι είναι δικαιοπρακτικά ικανοί σύμφωνα με τις επιταγές του ελληνικού Αστικού Κώδικα, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Καθ' ύλην αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη είναι τα Δικαστήρια της ΔράμαςΓια την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ μέσω της διαθέσιμης στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

Η προστασία των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται με την εταιρία για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της εν λόγω σύμβασης πώλησης κατά τους παρόντες όρους κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο, ενώ ο πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. 

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

H εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίζει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία, καθώς και τις ποσότητες ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εν γένει παρέχει, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις τιμές των προϊόντων σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο της αγοράς και της συνολικής της πολιτικής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την περιγραφή των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η νέα περιγραφή θα ισχύει από την εμφάνισή της στην ιστοσελίδα της.

Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τα διευθυντικά της στελέχη, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της, για κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των πληρεξούσιων δικηγόρων της, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΛΛΑΓΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει ολόκληρη την παραγγελία του ή μέρος αυτής, καθώς και να ζητήσει την ακύρωσή της. Η υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης γίνεται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

1. Τηλεφωνικά  στο 211 850 733 Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 19.00.

2. Με την αποστολή μηνύματος μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας - εξυπηρέτησης πελατών στις πληροφορίες στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας, πατώντας την επιλογή «Επικοινωνήστε μαζί μας».

3. Με την αποστολή email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@argokayak.gr.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ/ ΕΛΕΓΧΟ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

α. Λάθος προϊόντα

Σε περίπτωση αποστολής λανθασμένου κωδικού,  η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με ευθύνη του αγοραστή μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του. Το προϊόν, που πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, αποστέλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την υποδεικνυόμενη από εμάς εταιρία ταχυμεταφορών σε χρέωση της εταιρίας μας, η οποία επιβαρύνεται και με τα έξοδα αποστολής του σωστού προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος με άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών γίνεται αποκλειστικά με έξοδα του πελάτη, ενώ προϊόντα που αποστέλλονται σε χρέωση της εταιρίας μας ΔΕΝ παραλαμβάνονται και επιστρέφονται στους πελάτες με δική τους χρέωση.

Κάθε προϊόν πρέπει να επιστρέφεται από τον πελάτη (για επιστροφή τιμήματος ή για αλλαγή) στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και χωρίς να έχει παραβιασθεί, σκιστεί, καταστραφεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία του ή να έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν ειδικές σημάνσεις, τα αξεσουάρ, τα εγχειρίδια του κ.λ.π.. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό επιστρέφεται ως έχει στον πελάτη με δική του χρέωση. 

β. Ελαττωματικά προϊόντα

Η αποστολή φερόμενου ελαττωματικού προϊόντος στην εταιρεία μας προς έλεγχο γίνεται - με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση - μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται προς έλεγχο στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια, με την αρχική τους συσκευασία (περιλαμβάνοντας όλα τα αξεσουάρ, εγχειρίδια κ.λ.π.) και τις ετικέτες πάνω τους.

Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας, η τελευταία αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικάταστασή του με δικά της έξοδα. Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα του προϊόντος οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστήο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής και επιστροφής του. Σε περίπτωση που η επισκευή του κατέστη αδύνατη ή αυτή δεν είναι επιθυμητή από τον πελάτη, η εταιρία του επιστρέφει το προϊόν με δική του χρέωση. 

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η αποστολή στην εταιρεία μας προϊόντος που φέρεται να έχει βλάβη γίνεται με ευθύνη του αγοραστή και δική του χρέωση, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης εκτός από την αποκατάσταση της βλάβης ΧΩΡΙΣ χρέωση του πελάτη. Αντικατάσταση του προϊόντος πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης της βλάβης. 

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή προϊόντος εκτός εγγύησης λόγω α. υπαιτιότητας του αγοραστή ή β. παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης γίνεται με χρέωση του αγοραστή, η οποία είναι ανάλογη με το προϊόν και τα έξοδα για τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να χρειαστούν. Η αποστολή του προϊόντος προς και από την εταιρεία μας γίνεται με χρέωση του πελάτη.

α. Υπαιτιότητα αγοραστή

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο), λογισμικό του αγοραστή, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία μας προσώπου ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι τυχόν ταινίες ασφαλείας.

β. Παρέλευση χρόνου εγγύησης

Με την παρέλευση του χρόνου εγγύησης η εταιρία ΔΕΝ φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του αγοραστή.

4. ΑΝΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο του προϊόντος προκύψει ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη με δικά του έξοδα και ενδεχόμενη χρέωση για τον έλεγχο που έλαβε χώρα χωρίς λόγο.